PVC-UH, Niplu PVC-UH: 1 1/4"

Niplu PVC-UH
Niplu PVC-UH Nipluri PVC
1,40 RON